Sanzyusseiki-no-mori

Sakusei: 2001-12-00
Teire(4): 2005-01-11

Rômazi no Siryô

Samazama na Rômazi no hyô o tyûsin ni, ippan no kata ga yoku osagasi ni naru Rômazi no siryô o atumeta. Tatiitta naiyô ni kansite wa koko de wa toriagenai.

ISO 3602

Nihongo (Kanagaki) no Rômazi Hyôki
Zaidan-hôzin Nippon-no-Rômazi-Sya, yaku
Kokusai Hyôzyunka Kikô (ISO) no ôyake no bunsyo o hon'yaku. (Kanzi-kana)
Nihongo (Kanagaki) no Rômazi Hyôki - Bassui
Maegaki ya soegaki, siryô nado no yobun o (watasi no handan de) bassari kiriotosita bunsyo. (Kanzi-kana)

Naikaku Kokuzi

Naikaku Kokuzi d. 1 g.
S. 29 n. 12 gt. 9 nt. Rômazi no tuzurikata
Genzai no Nippon no hyôzyun kikaku. (Kanzi-kana)
Naikaku Kunrei d. 3 g.
S. 12 n. 9 gt. 21 nt. Rômazi no tuzurikata
Ue no bunsyo ni yotte torikesareta hurui kikaku. (Kanzi-kana)
Cabinet order No.1
As of December 9, 1954. Romanization of Japanese
The present Japanese standard and the base of ISO 3602. I added examples to the Notes. (Eigo)

Nipponsiki-Kunreisiki

Nipponsiki to Kunreisiki, Kokusai kikaku no kankei
Nipponsiki kara Kokusai kikaku e itaru mitinori to sorezore no tuzurikata no kakawariai. Rômazi no hyô. (Kanzi-kana)
Rômazi hikion no tuzurikata
Hikion no tadasii tuzurikata to daisyohô no kakikata. Hikion no hyô. (Kanzi-kana)
Rômazi no Hyô
Nipponsiki/Kunreisiki no kotowari ni motozuite rizume ni mitibikidasita kanzen na Rômazi no hyô. (Rômazi)

Sono Hoka

Windows MS-IME 2000 no Rômazi
Nyûryoku tezyun to site no Rômazi. Sono hyô. (Kanzi-kana)
Naikaku kokuzi no Hebonsiki Rômazi
D.2 hyô ni sitagatte Rômazi o tuzuru baai. Rômazi no hyô to tyûi subeki kotogara. (Kanzi-kana)
Gaimusyô Hebonsiki Rômazi
Gaimusyô ga Hebonsiki o sitaziki ni site dokuzi ni sadameda Rômazi no tuzurikata. Ryoken ni sirusu namae wa kono kimari ni yoru. (Kanzi-kana; Tôkyô-to)
Hi-Hebonsiki Rômazi Simei Hyôki nado Môsidesyo
Gaimusyô Hebonsiki ni yoranai tuzurikata de ryoken ni namae o nosetai baai ni hituyô. (Kanzi-kana; Tôkyô-to)
Dôro hyôsiki no Hebonsiki Rômazi
Ese-Eigo. Koyû meisi wa yamagata o habuita Hebonsiki, hutû meisi wa Eigo o motiiru. (Kanzi-kana; Kictec)

Rômazi kanren no Kokugo siryô

Gendai kanazukai
S. 61 n. 7 gt. 1 nt. Naikaku kokuzi d. 1 g.
Kono kokuzi ga simesita Gendaigo no on'in o Nipponsiki ni atehameta kekka to site naritatu no ga Kunreisiki de aru.
Okurikana no tukekata
S. 48 n. 6 gt. 18 nt. Naikaku kokuzi d. 2 g.
Okirikana wa honrai Rômazi to kakawari ga nai ga, gokan to gobi o wakatu baai nado de, kore ni hikizurareru koto ga ôi.
Gairaigo no hyôki
H. 3 n. 6 gt. 28 nt. Naikaku kokuzi d. 2 g.
90 nendai no kokuzi de ari, Gairaigo no hyôki ni motiiru kana ni kansite wa, ôyake no Rômazi tuzurikata wa sadamerarete inai. Sikasi sude ni aru Rômazi no hyô kara rizume ni mitibikidasu no wa muzukasiku naku, kono pêzi de toriageta.
Sanzyusseiki-no-mori

SnM > Rômazi no Siryô