Sanzyusseiki-no-mori

Sakusei: 2001-04-07
Teire(4): 2002-04-16

1. Rômazi tehazime

1-4. Wakatigaki tehazime

Wakatigaki o tukitomeyô to suru to, hanasi ga nagaku muzukasiku naru. Tumabiraka na wakatigaki ni kansite wa noti no pêzi no atikoti de mo atukau ga, koko de wa Rômazi tenarai no tame ni, hinsi no setumei o karamenagara zakkubaran ni aramasi o noberu.

Katuyô sinai kotoba

Katuyô sinai kotoba to wa, meisi, daimeisi, hukusi, rentaisi, setuzokusi, kandôsi, zyosi nado de aru. Korera no kotoba wa katati o kaenai tame kakimatigaeru koto koso sukunai ga, kumiawase, sunawati honrai no imi de no wakatigaki de nayamu koto ga ôi. Sikasi koko de wa kotoba hitotu hitotu o toriagete, sono wakatigaki o noberu ni todometai.

1. Meisi to Daimeisi

Meisi to daimeisi wa kotogara o arawasu kotoba de, katati aru mono o arawasu baai to katati nai mono o arawasu baai no hutatu ga aru. Bunpô no ue de meisi to daimeisi o wakete kangaeru hituyô wa nai. Kokugo no baai, meisi wa katuyôgo (katuyô suru kotoba) kara tenzita kekka to site naritatu mono ga medatu. Tatoeba, dôsi wa ren'yôkei o tometa katati de meisi ni naru. S-hen dôsi ya keiyô dôsi gokan wa sono mama de meisi de aru. Sara ni keiyôsi mo setubigo -sa nado ga tuite meisi ni naru. Izure no baai mo, Rômazi de wa hitotuzuri ni kaku.

watasi, doko, rômazi, yorokobi, akapposa

2. Hukusi to Rentaisi

Hukusi to rentaisi wa tugi ni tuzuku kotoba ya bunsetu o kazaru yakuwari o motu. Hukusi wa hoka no hinsi kara tenzita mono ya kumiawase de dekita mono ga hizyô ni ôku, wakatigaki wa kanari muzukasii. Hukusi o naritataseru yôso no itibu, aruiwa zenbu ga moto no hinsi no hataraki o usinatta to minaseru baai (tatoeba, ata + ka + mo) ni kagitte hitomatome ni tuzuru ga, sore igai (tatoeba, maru + de) de wa ippan ni yôso o wakatigaku. Handan ni mayou baai wa yôso o wakatigaku no ga yokarô.

tyotto, atakamo, po' to, maru de, tui zo (tuizo)

Nao, rentaisi wa yubiori kazoeru hodo sika kazu ga naku, moppara hitotuzuri ni kaku.

kono, waga, iwayuru, taisita, honno, to aru

3. Setuzokusi

Setuzokusi wa moppara kotoba ya bunsetu o hasiwatasu hataraki o motu. Setuzokusi wa hinsi to site no matomari ga yoku, tui hitotuzuri ni kaite mitaku naru ga, zyosi ya zyodôsi o ikutu ka narabeta kekka naritatu setuzokusi wa hitotuzuri ni sinai.

sikasi, aruiwa, da kara, de mo, na no ni

4. Kandôsi

Kandôsi wa hitoridasi sita kotoba de, sore hitotu de bunsyô ni naru. Hoka no kotoba ya bunsetu o kazaru koto mo, tunageru koto mo nai. Nani ka ni sessita toki ni, omowazu kuti o tuite deru yô na koe o sono mama kotoba ni utusita mono ga ôi. Kono tame, kakikata wa matimati de mo kamawanai ga, ippanteki na mono ni wa sadamatta kakikata ga mirareru.

Aa, Ô, huun (hûn), um (umu)

5. Zyosi

Zyosi wa nanra ka no kotoba ya bunsetu no usiro ni okare, sono kotoba ya bunsetu ga bunsyô no naka de dono yô na hataraki o motu ka o simesu. Kokugo ni wa bunkei ga nai to iwareru ga, Kokugo wa zyosi no hataraki ga tuyoi tame ni sadamatta kata ni atehameru hituyô ga nai.

Zyosi wa ikutu ka o kumiawaseru koto de, yori komiitta hataraki o ninau. Sikasi, Rômazi de wa dono yô na baai de mo hitotu hototu kirihanasite kaki, matomete hitotuzuri ni site wa naranai. Kore wa bunsyô no osae de aru zyosi ga, hoka no kotoba to magirete wa naranai kara de aru. Tadasi, setuzoku zyosi "ba" ga katuyôgo kateikei no usiro ni okareru baai wa hitotuzuri ni naru. Reigei wa sukunai.

Ore ni wa are ga niaisô na no de wa nai ka.

Katuyô suru kotoba

Katuyô suru kotoba (katuyôgo) to wa, dôsi, keiyôsi, keiyô dôsi, zyodôsi no koto de aru. Korera no kotoba no tuzurikata wa, itido oboete simaeba ato wa tukaikonasu dake de angai to yasasii. Tadasi, gakusya wa sorezore de bunpô no toraekata ga kotonaru tame, doko ni yoridokoro o oku ka de wakatigaki mo onozu kotonatte kuru.

1. Dôsi oyobi kono katuyô o motu zyodôsi

Dôsi wa ugoki o arawasu kotoba de, sore hitotu de bunsyô ni naru. Kokugo no dôsi ni Eigo no yô na hukisoku katuyô wa nai. Katuyô wa bunsyô ni taisuru hatarakikake no arikata ni yoru no de atte, genzai - kako - mirai ni yoru no de wa nai. Ippan ni bunsyô no matubi ni okareru tame, dôsi no mae de hanasi no keturon ga akiraka ni naru koto mo ari, kono baai, wakarikitta koto o aete iu siturei o sakeru tame ni, dôsi wa habukareru. Eigo no kangaekata ni dokusareta yakara wa gobi ga aimai da to urusai ga, wakarikitta koto ga wakaranaku natta hô ga yohodo mondai darô.

Rikutu o kakituranerareru yori, gutaiteki na tatoe o ageta hô ga wakariyasukarô. Koko de wa godan dôsi sawagu o toriagete simesu.

 1. Mizenkei: Tunageru.

  Aitu wa sawaganai.
  Aitu ga
  sawagô*.    Kore wa sita de atukau.

 2. Ren'yôkei: Iisasi no toki wa kirihanasu ga, zyodôsi -tai no tagui ni tunagaru baai wa tunageru; Hukugô dôsi o tukuru baai wa tunageru; Ren'yôkei ga setuzoku no katati o toru baai wa tunageru.

  Aitu ga sawagi, mina ga atumatta. (iisasi)
  Aitu ga sawagi(,) abareta. (iisasi)
  Aitu ga sawagitagatta. (-tai ni tunagaru baai)
  Aitu ga sawagitateta. (hukugô dôsi)
  Aitu ga sawaida. (setuzoku)
  Aitu ga sawaide mina ga atumatta. (setuzoku)

 3. Syûsikei: Kirihanasu.

  Aitu ga sawagu.
  Aitu ga sawagu rasii.
  Aitu wa sawagu mai.

 4. Rentaikei: Kirihanasu.

  Aitu ga sawagu wake da.

 5. Kateikei: Tunageru.

  Aitu ga sawageba mina mo sawagidasu.

 6. Meireikei: Kirihanasu.

  Sawagitai nara sawage.
  Sawage to iwareta.

2. Keiyôsi oyobi kono katuyô o motu zyodôsi

Keiyôsi wa mono no arikata o arawasu kotoba de, sore hitotu de bunsyô ni naru. Dôsi to keiyôsi no tigai wa, mae ga uturiyuku toki no naka no nanra ka o arawasu no ni taisi, usiro wa zikan ni torawarenai nanra ka o arawasu. Tatoeba, tanosimu to tanosii o kurabete miru to yoi. Keiyôsi no naka ni wa keiyô dôsi no katuyô o motu mono mo aru ga, subete no katuyô ga sorou to wa kagiranai.

Ue de ageta dôsi to yaya wakatigaki de kotonaru no wa ren'yôkei de, keiyôsi no baai mittu ni wakareru. Iisasi -ku de wa kirihanasu; Zyodôsi -ta ni tunagaru katati -kat- wa tunageru; Onbin no katati o toru baai wa kirihanasu.

Sore de kanasiku natta. (iisasi)
Sore ga kanasikatta. (-ta ni tuzuku katati)
Sore wa kanasyû gozaimasu. (onbin)

Keiyôsi de wa nai ni tunagaru baai ga matigawareyasui. Sunawati, dôsi de hanasanai, ataenai nado to kaku koto kara, tui kanasikunai, uresikunai nado to kaite simau. Zyodôsi no -nai wa dôsi no mizenkei ni sika tunagaranai. Keiyôsi ni tuku nai wa, zyodôsi de wa naku dôsi de aru. Tatoe de ageta kanasiku natta to onazi de, ren'yôkei no iisasi kara tunagatta katati da kara, kanasiku nai, uresiku nai nado to, kirihanasite kaku no ga tadasii.

3. Keiyô dôsi oyobi kono katuyô o motu zyodôsi

Keiyô dôsi no gokan wa sono hotondo ga meisi de aru. Meisi ni zyodôsi -da ga tuita mono to kangaete, kono hinsi o mitomenai gakusya wa ôi si, zissai mitomenai hô ga bunpô wa yori yasasii. Kokugo wa keiyôsi no katuyô ga hattatu sinakatta ga, sore o oginau yô ni arawareta no ga keiyô dôsi da to iwareru. Kono tame, sono arikata wa keiyôsi ni niru.

Keiyô dôsi wa gokan to gobi o wakatu. Wakatareta gokan no atukai wa meisi no sore to onazi de, gobi no atukai wa zyodôsi -da no sore to onazi de aru.

Koko wa sizuka da.
Koko wa sizuka de atta.

4. Zyodôsi

Zyodôsi wa kotoba no usiro ni tunagari, sono kotoba ni arata na imi ya hataraki nado o kuwaeru. Zyodôsi wa zyosi to narande, bunsyô o katatizukuru ue de mottomo taisetu wa yakuwari o ninau. Mata, Rômazi de atukau baai, bunpô o siranai to itiban detarame ni otiiriyasui bubun de mo aru. Sikasi zyodôsi wa aramasi o noberu no ga muzukasii. Yotte, koko de wa -mai o toriagete katati dake o simesu.

Zettai ni warau mai.
Zettai ni tabemai.

Mae no tatoe wa godan dôsi no syûsikei o uketa baai, usiro no tatoe wa itidan dôsi no mizenkei o uketa baai de aru.

Zyodôsi wa ôzappa ni ieba,

no yottu ni wakareru. Wakatigaki wa mae ni tunageta kotoba to zyodôsi no kumiawase de kangaeru koto ni naru ga, kuwasiku wa noti no pêzi ni yuzuritai.

Koko made wakatigaki o hinsi ni wakete kangaete kita. Owari ni hinsi de matomeenai mono mo zakkubaran ni toriageru.

Keitaiso no reigai atukai

Katuyôgo ni isi no zyodôsi (kana de wa "u" to kaku) ga tunagaru baai, mizenkei gobi no boin o kasanete arawasu.

  Dôsi Zyodôsi
Naritati hanas-o-u daro-u
Kana hanasou darou
Rômazi hanasô darô

Hikion no tuzurikata (1-2) de, keitaiso no kireme o koete wa boin o kasanenai to kaita ga, koko de wa atehamaranai. Kore o zyodôsi to mitomenai muki ga ôkatta kara darô.

Sikai da kara to itte, ue no zissai o hoka de atehamete wa naranai. W-gyô godan dôsi no syûsikei wa, gokan matubi no boin to gobi no boin to ga kasanari hikion to naru ga, sorera wa hitotu no tyôon ni sinai.

ku-u = kuu ( de wa nai)
kuru-u = kuruu (kurû de wa nai)
so-u = sou ( de wa nai)

Sunawati, koko de wa sunao ni keitaiso no kireme no gensoku ni sitagau. Meisi no kû (sora) to, dôsi no kuu (taberu) no tigai wa, meisi ni wa keitaiso no kireme ga nai ga, dôsi ni wa gokan to gobi ga aru to iu koto de aru.

Mata, keiyôsi no syûsikei mo keitaiso no kireme no gensoku ni sitagau.

aikurusi-i = aikurusii (aikurusî de wa nai)
osorosi-i = osorosii (osorosî de wa nai)

Settôgo to Setubigo

Settôgo to setubigo wa sore zitai de wa naritatazu, kotoba no mae usiro ni tuite, sono kotoba ni nanra ka no imi ya hataraki o soeru. Setubigo ni wa kotoba no hinsi o kaeru mono ya, zyodôsi no yô na hataraki o motu mono nado mo aru. Setubigo to zyodôsi no sakai wa aimai de, gakusya ni yotte ôi ni iken no wareru tokoro de aru. Zyodôsi o mitomezu, subete setubigo da to danziru muki mo inai de wa nai. Sikasi Rômazi o kakô to suru mono ga, zyodôsi to setubigo to o miwakeru igi wa amari nai. Dotira ni koronde mo tuzurikata wa kawaranai koto ga ôi kara de aru. Tadasi rasii no yô ni setubigo ni mo zyodôsi ni mo naru mono wa, wakatigaki sidai de hinsi ga kimaru kara tyûi saretai.

Ippan no kata wa settôgo o yokosen (hyphen) de kirihanasite kakitagaru ga, tadasii Rômazi no kakikata de wa yokosen o hasamanai.

otya, okao, masyômen, donkusai, gokigen, buttaosu, samayou, kaguroi, iwataru

Rômazi de mondai to naru no wa, hi- (arazu), han- (somuku) nado no atukai de arô. Settôgo ga hitoridati suru koto ga deki, hatuon no ue de mo kotosara ni tuyomerare, kirihanasareru baai ni kagitte, yokosen o hasande mo yoi. Nao, korera wa moppara kango de ari, imi o uragaesu to iu tokutyô ga aru.

Hi-Yûkuriddo rikigaku, han-syakaiteki

Setubigo mo yokosen o hasande wa naranai. Katuyô no aru setubigo no baai wa, tunageta kekka naritatu hinsi no wakatigaki ni sitagau.

utukusisa (meisi), nanra (hukusi), harumeku (dôsi), otonaburu (dôsi), tyairoi (keiyôsi)

Tugi: Kotoba no kumitate: Aramasi
Mae: Gendai kanazukai to Rômazi

Sanzyusseiki-no-mori

SnM > Rômazi no Bunpô > Wakatigaki tehazime