Sanzyusseiki-no-mori

Sakusei: 2001-05-07
Teire(3): 2002-03-21

2. Kotoba no kumitate

2-1. Aramasi

Kotoba to iu no wa sorezore dokuzi no minamoto o motu wake de wa nai. Atarasii nani ka ya, yori hukuzatu na nani ka o arawasu no ni, mattaku atarasii kotoba o itiiti tukureru hodo wareware wa kasikoku nai si, kari ni tukureta to site mo oboekireru mono de wa nai. Soko de, ima aru kotoba ni samazama na sikata de te o kuwae, atarasii imi o ataetari, betu no tukaimiti o simesitari suru koto ga sibasiba okonawareru. Iya, hotondo no atarasii kotoba wa, sude ni atta kotoba o moto ni tukurareta no de aru.

Atarasiku kotoba o tukuru ni wa, ikutu ka sadamatta sikata ga aru. Ippan ni yoku sirareru no wa, kumiawase, utusikae, mitibikidasi, syôryaku, naimaze no itutu de aru. Kanzi-kana de bunsyô o kaku baai wa korera o tokubetu ni isiki sinakute sumu. Rômazi de wa korera no sikata de atarasiku kotoba o tukuru baai no ôku de wakatigaki no mondai ga karamu tame ni, kotoba no naritati o kuwasiku sitte oku hituyô ga aru.

Rômazi o tayasuku susumeru hito no ôku wa, Rômazi wa yasasiku, Kanzi-kana wa muzukasii to iu. Kanzi o oboeru no wa muda da; hi-kôrituteki da; wareware wa tada kotoba o motiite nani ka o arawasitai dake na no ni, zissai wa hitasura mozi o oboeru koto ni tosituki o tuiyasite iru, to. Sikasi, Rômazi ni wa Rômazi no nayami ga aru.

Wakatigaki wa, Rômazi ga Kanzi-kana no maniawase (daisyohô) de sika nai no nara, sore nari de kamawanai. Dare mo ga atama no naka de Rômazi o Kanzi-kana ni naosite mono o kangaete iru uti wa, iikagen ni kaite mo sasisawari wa nai. Sikasi, Kanzi-kana o tôsanai Kokugo no kakikata, sunawati Rômazi no Nihongo (seisyohô) o kangaeru baai wa, kore o karonzite wa naranai. Wakatigaki o ayamaru to hoka to magireru kotoba ga dete kuru. Imi ga tûzinaku naru osore ga aru.

Mata, Rômazi wa Kanzi-kana ni kurabete nagatarasii to kirawareru ga, kore wa kakite ga Kanzi-kana ni hikizurarete bunsyô o kumitateru kara de aru. Kanzi-kana de yoi bunsyô o kaku tame ni wa, kanzi o tukaikonasanakereba naranai. Rômazi de wa takumi ni kotoba o tukuru no ga yoi. Kanzi-kana no tame ni tukurareta sikumi ga, Rômazi ni atehamete omowasiku nai no wa atarimae de aru.

Tatoeba, "kaidoku dekiru" wa husawasii Kanzi-kana no hyôgen to ieyô ga, yoku nai Rômazi no mihon de mo aru. Mazu, "kaidoku" to iu kotoba zitai ga me ni uttaeru kotoba (kanzi) de ari, Rômazi de arawasenai. Rômazi ni okikaeru to hoka no kotoba to magire, bunsyô zentai o miwatasanai kagiri imi ga toraekirenaku naru. Mata, wakatigaki de dôsi bubun ga hutatu ni wakareru no wa nagatarasisa ni kumisuru. Kore o "yomitokeru" to naosanakereba naranai no ga Rômazi de aru. Kono wake ga wakaranai mono ni, kono syô o yomu hituyô wa nai.

Kono syô wa Kanzi-kana de "Go kôsei gairon" to iu. Aramasi wa "Kôgai" de arô. Sunawati, yoi Kanzi-kana wa, yoi Rômazi ni narenai. Kore ga d. 2 s. de atukau meidai de aru.

Tugi: Kumiawase
Mae: Wakatigaki tehazime

Kango keiretu no kotoba to iimawasi

Kango keiretu no kotoba wa Rômazi de arawasu to wakaranaku naru. SnM de wa Kango keiretu no kotoba o dekiru kagiri tukawanai yô ni sita ga, senmon yôgo nado itibu de wa yamu naku tukatta. Tensen o hiita kotoba wa pointa o ateru to Kanzi-kana o simesu. Mata, muri ni iimawasita kotoba ni mo tensen o hiki, Ippan no Kanzi-kana de motiiru kotoba o simesita. (Internet Explorer 5.5 - / Netscape 6- / Opera 7-).

Sanzyusseiki-no-mori

SnM > Rômazi no Bunpô > Kotoba no kumitate (Aramasi)