Sanzyusseiki-no-mori

Sakusei: 2001-03-06
Teire(5): 2004-08-29

1. Rômazi tehazime

1-3. Gendai kanazukai to Rômazi

Kana wa ippan ni hitotu no onsetu (oto) ni taisite, hitotu no mozi o motu. Sikasi toki no uturikawari to tomo ni, zissai ni hasserareru oto to, mozi no simesu oto to no aida ni zure ga syôziru yô ni natta. Tatoeba, zyosi no e wa kana de "he" to kaku ga, sono oto wa e de aru. Hatuon ni yoridokoro o motomeru kakikata o hyôonsiki to iu ga, Rômazi wa sono mottomo migiyori na mono to minasareru koto ga aru.

Gendai no Kanzi-kana wa S. 21 n. 11 gt. 16 nt. no Naikaku kokuzi d. 33 g. de simesita Gendai kanazukai 1 ga tadasii kakikata to sareru. Sore izen no Rekisiteki kanadukai wa sirizokerareta. Sunawati,

kanadukahi (Rekisiteki) → kanadukai (Gendai)

ni natta. Rômazi de wa kore o sara ni osisusume, Gendaigo no on'in ni sitagau. Sunawati,

kanadukai (Gendai) → kanazukai (Rômazi)

ni natta. Rômazi wa Gendai kanazukai ni hikizurareru bubun ga nai to wa ienai ga, kakikata no narawasi o hobo tatikitte gendai Nihongo no hatuon ni sitagatta tokoro ni tokutyô ga aru.

Nihongo o Kanzi-kana de sika kaita koto no nai kata no ôku wa, Rômazi mo ukkari Gendai kanazukai de tuzutte simau kirai ga aru. Kore ni kansite wa nareru koto ga taisetu da. Mozi ni torawarezu, kotoba o so' to tubuyaite mite, sono oto o kakiutusite miru to yoi.

Gendaigo no on'in

Rômazi (Kunreisiki) no tuzurikata to Gendai kanazukai wa, Rekisiteki kanazukai to Gendai kanazukai hodo no ôkina tigai wa nai. Zyosi no narawasi o sirizoke, rendaku no tagui o aratameta. Hikion ou o sono oto no tôri "ô" to kaku no ga mottomo medatu tigai darô ka. Sita no hyô de wa Gendai kanazukai to Rômazi de kakikata ga kotonaru bubun o akai mozi de simesita. Hikion ou ni kansite wa itiiti toriagenakatta.

Kanazukai to Rômazi no Hyô
Oto Rômazi Gendai 3 Rekisiteki
Gendai kanazukai oyobi Rekisiteki kanazukai no tuzurikata wa Nipponsiki Rômazi o huriganasiki de motiita. Rômazi no bubun wa, iu made mo naku, Kunreisiki de aru.
i
i akai i akai i akai
i ido i ido wi wido
i omoide i omoide hi omohide
u
u uta u uta u uta
u ayaui u ayaui hu ayahui
e
e eda e eda e eda
e ueru e ueru we uweru
e kangaeru e kangaeru he kangaheru
e doko e yuku he doko he yuku he doko he yuku
o
o otona o otona o otona
o otoko o otoko wo wotoko
o naosu o naosu ho nahosu
o aogu o aogu hu ahugu
o sora o miru wo sora wo miru wo sora wo miru
ka
ka sizuka ka sizuka ka sizuka
ka kekka ka kekka kwa kekkwa
ga
ga gakumon ga gakumon ga gakumon
ga gaikoku ga gaikoku gwa gwaikoku
zi
zi hazime zi hazime zi hazime
zi haziru zi haziru di hadiru
zi tizimu di tidimu di tidimu
zu
zu ninzû zu ninzû zu ninzû
zu mezurasii zu mezurasii zu mezurasii
zu mikazuki du mikaduki du mikaduki
wa
wa yowai wa yowai wa yowai
wa mawaru wa mawaru ha maharu
wa kore wa tadasii ha kore ha tadasii ha kore ha tadasii
yûki yuu yuuki yuu yuuki
yûgata yuu yuugata yuhu yuhugata
yûbin yuu yuubin iu iubin
toyû yuu toyuu ihu toihu

iu
yuu
iu
iu iu ihu ihu
ô
ô ôbei ou oubei ou oubei
ô tyûô ou tyuuou au tyuuau
ô ôgi ou ougi ahu ahugi
ô ôzi ou ouzi wau wauzi
ô kaô ou kaou hau kahau
kôhei kou kouhei kôhei
kou kou kohu kohu
kenkô kou kenkou kau kenkau
kôotu kou kouotu kahu kahuotu
kôdai kou koudai kwau kwaudai
kôgô gou kougou gou kwaugou
eigô gou eigou gohu eigohu
gôin gou gouin gau gauin
gôdô gou goudou gahu gahudou
gôon gou gouon gwau gwauon
hôsô sou housou hausou
hanasô sou hanasou sau hanasau
sôwa sou souwa sahu sahuwa
zôka zou zouka zou zouka
seizô zou seizou zau seizau
zôni zou zouni zahu zahuni
otôto tou otouto tou otouto
satô tou satou tau satou
tôben tou touben tahu tahuben
undô dou undou dou
dôro dou douro dau dauro
mondô dou mondou dahu mondahu
nôka nou nouka nou nouka
kinô nou kinou nohu kinohu
kunô nou kunou nau kunau
nônyû nou nounyuu nahu nahunihu
reihô hou reihou hou reihou
hôe hou houe hohu hohuwe
hômuru hou houmuru hau haumuru
hôritu hou houritu hahu hahuritu
bôeki bou boueki bou boueki
syôbô bou syoubou bohu syaubohu
asobô bou asobou bau asobau
binbô bou binbou bahu binbahu
renpô pou renpou pou renpou
sepppô pou seppou pohu seppohu
teppô pou teppou pau teppau
rippô pou rippou pahu rippahu
keimô mou keimou mou keimou
môsu mou mousu mau mausu
bon'yô you bon'you you bon'you
yôsu you yousu yau yausu
yônen you younen eu eunen
kôyô you kouyou ehu kouehu
hirôen rou hirouen rou hirouen
kagerô rou kagerou rohu kagerohu
rôdô rou roudou rau raudou
rôsoku rou rousoku rau rahusoku
kyû
kyû kyûden kyuu kyuuden kyuu kyuuden
kyû eikyû kyuu eikyuu kiu eikiu
kyû kaikyû kyuu kaikyuu kihu kaikihu
gyû
gyû gyûnyû gyuu gyuunyuu giu giunyuu
syû
syû syûkyô syuu syuukyou syuu syuukeu
syû bansyû syuu bansyuu siu bansiu
syû zensyû syuu zensyuu sihu zensihu
zyû
zyû rinzyû zyuu rinzyuu zyuu rinzyuu
zyû yazyû zyuu yazyû ziu yaziu
zyû zyûtai zyuu zyuutai zihu zihutai
zyû zyûkyo zyuu zyuukyo dyuu dyuukyo
tyû
tyû tyûmon tyuu tyuumon tyuu tyuumon
tyû utyû tyuu utyuu tiu utiu
nyû
nyû nyûsan nyuu nyuusan nyuu nyuusan
nyû nyûwa nyuu nyuuwa niu niuwa
nyû nyûgaku nyuu nyuugaku nihu nihugaku
hyû
hyû hyûga hyuu hyuuga hiu hiuga
byû
byû gobyû byuu gobyuu biu gobiu
ryû
ryû ryûsei ryuu ryuusei ryuu ryuusei
ryû ryûi ryuu riyuui riu riui
ryû ryûsi ryuu ryuusi rihu rihusi
kyô
kyô kyômi kyou kyoumi kyou kyoumi
kyô kyôdai kyou kyoudai kyau kyaudai
kyô kyôiku kyou kyouiku keu keuiku
kyô kyôbi kyou kyoubi kehu kehubi
gyô
gyô gyôko gyou gyouko gyou gyouko
gyô ningyô gyou ningyou gyau ningyau
gyô gyôten gyou gyouten geu geuten
gyô gyômu gyou gyoumu gehu gehumu
syô
syô sosyô syou sosyou syou sosyou
syô bunsyô syou bunsyou syau bunsyau
syô syônen syou syounen seu seunen
syô kôsyô syou kousyou sehu kausehu
zyô
zyô zyôdan zyou zyoudan zyou zyoudan
zyô zyôzu zyou zyouzu zyau zyauzu
zyô zyôzetu zyou zyouzetu zeu zeuzetu
zyô sizyô zyou sizyou dyau sidyau
zyô kazyô zyou kazyou deu kadeu
zyô itizyô zyou itizyô dehu itidehu
zyô bon zyôtin dyou bon dyoutin dyou bon dyoutin
zyô ippon zyôsi dyou ippon dyousi deu ippon deusi
tyô
tyô sontyô tyou sontyou tyou sontyou
tyô tetyô tyou tetyou tyau tetyau
tyô tyôsi tyou tyôsi teu teusi
tyô tyôtyô tyou tyoutyou tehu tehutehu
nyô
nyô nyôbô nyou nyoubou nyou nyoubau
nyô hunnyô nyou hunnyou neu hunneu
hyô
hyô hyôzan hyou hyouzan hyou hyouzan
hyô hyôban hyou hyouban hyau hyauban
hyô hyôri hyou hyouri heu heuri
byô
byô byôki byou byouki byau byauki
byô byôsya byou byousya beu beusya
pyô
pyô keppyô pyou keppyou pyou keppyou
pyô ronpyô pyou ronpyou pyau ronpyau
pyô ippyô pyou ippyou peu ippeu
myô
myô myôri myou myouri myau myauri
myô myôgi myou myougi meu meugi
ryô
ryô ryôsen ryou ryousen ryou ryousen
ryô ryôdo ryou ryoudo ryau ryaudo
ryô ryôri ryou ryouri reu reuri
ryô syuryô ryou syuryou rehu syurehu

Gendai kanazukai to Rômazi no tigai

1. Rômazi de tukawanai kana

Rômazi ga yori kanzen na hyôonsiki de aru koto wa saki ni nobeta. Gendai kanazukai de mo hyôonsiki ni aratamerarenakatta no wa sita no hyô ni aru kana de, Rômazi de wa zissai no hatuon ni aratameru.

Kana Rômazi
wo o
di zi
du zu
dya zya
dyu zyu
dyo zyo

2. Zyosi

 1. Zyosi no o wa "o" to kaki, kana ni nazoraete wo to wa kakanai.
  Are o kure.

 2. Zyosi no wa wa "wa" to kaki, kana ni nazoraete ha to wa kakanai.
  Sore wa iranai.

 3. Zyosi no e wa "e" to kaki, kana ni nazoraete he to wa kakanai.
  Aitu e no okurimono da.

3. Rendaku

Kana no di to du oyobi dya, dyu, dyo wa Rômazi de wa gendaigo no on'in ni terasiawasete sorezore zi, zu oyobi zya, zyu, zyo to kaku.

Kanzi-kana de korera o motiiru no wa omo ni sita no baai de aru.

 1. Onazi oto ga kurikaesareru no o kiratte tunagaru oto ga dakuon ni kawatta baai.

  Kana
  t - d
  Rômazi
  t - z
  tidimu tizimu
  mikaduki mikazuki
 2. Kotoba ga kumiawaserareru koto de, rendaku (usiro ni tunagaru kotoba no kasiramozi ga dakuon ni kawaru) ga syôzita baai.

  Kumiawase Kana Rômazi
  ire + tie iredie irezie
  ko + tutumi kodutumi kozutumi
  tya + nomi
  + tyawan
  tyanomi-
  dyawan
  tyanomi-
  zyawan
 3. Kana de wa rendaku no gensoku yori mo ippan no narawasi ga omonzirare, d-gyô to z-gyô no dotira de kaite mo matigai to sarenai reigai ga aru. Rômazi de wa tune ni z-gyô de kaku.

  Rendaku
  (kana)
  Narawasi
  (kana)
  Rômazi
  ina-duna ina-zuma inazuma
  mura-dyuu mura-zyuu murazyû

4. Narawasi

W-gyô godan dôsi i-u wa gendai kanazukai o hikizuri, "yuu" de wa naku, iu to tuzuru koto ga ôi. Nao, uu ga hikion ni naranai no wa, keitaiso no kireme ga aru kara de aru.

***

Gendai kanazukai wa Rekisiteki kanazukai kara yori kanzen na Hyôonsiki kanazukai e uturu tame no tunagi to site mitibikareta. Honrai wa Kanzi-kana mo Rômazi to onazi kakikata e uturu hazu datta. Sikasi S. 21 n. Naikaku kokuzi d. 33 g. kara 40 nen ga tatte mo "kanzen na hyôonsiki" ni taisuru mikata wa kibisiku, miugoki ga torenakatta. S. 61 n. Naikaku kokuzi d. 1 g. ni yotte hutatabi Gendai kanazukai ga simesareta koto kara, kono mondai wa uyamuya ni sareta to ieru.

Tugi: Wakatigaki tehazime
Mae: Hikion no tuzurikata

Hasigaki

1 Gendai kanazukai
S. 61 n. 7 gt. 1 nt. no Naikaku kokuzi d. 1 g. ni yotte aratamerareta. Nakami wa hotondo kawaranai ga, yaya simetuke ga yuruku natta. Rômazi no tuzurikata ga S. 12 n. 9 gt. 21 nt. Naikaku kokuzi d. 3 g. yori mo S. 29 n. 12 gt. 9 nt. Naikaku kokuzi d. 1 g. no hô ga yurui no to onazi de aru.

2 Gendaigo no on'in
S. 61 n. 7 gt. 1 nt. no Naikaku kokuzi d. 1 g.: Gendai kanazukai ni itiranhyô ga aru.

3 Kunreisiki no sitaziki to natta Nipponsiki oyobi ISO3602 genmitu honzi wa kana ni sitagau. "Kana ni sitagau" to wa, Gendai kanazukai de tuzuru to iu koto de aru. Tadasi huriganasiki de wa nai no de, ou wa sono oto no tôri "ô" to kaku. Kono pêzi de huriganasiki o toriireta no wa, Kana to Rômazi no tigai o kiwadataseru tame de aru.

Sanzyusseiki-no-mori

SnM > Rômazi no Bunpô > Gendai kanazukai to Rômazi