Sanzyusseiki-no-mori

Sakusei: 2002-02-06
Teire(2): 2003-04-07

2. Kotoba no kumitate

2-4. Utusikae

Utusikae wa aru hinsi o betu no hinsi ni tenzuru sikumi de aru. Mae no pêzi de atukatta mitibikidasi to no tigai wa, mitibikidasi ga nanra ka no yôso o kuwaete hinsi o tenzuru no ni taisite, utusikae wa sono kotoba ni moto kara sonawaru sikumi ni yotte hinsi o tenzuru. Iikaereba, utusikae wa nani mo kuwaenai.

Honrai wa meisi no daiiti o hukusi ya setuzokusi to site tukau, kandôsi no aware o meisi to site tukau to itta taigen no utusikae mo aru ga, kono tagui no tuzituma o awaseyô to suru to hanasi ga nagaku narisugiru. Mata, taigen wa hinsi o tenzite mo katati o kaenai. Yotte koko de wa omoikitte habuku koto ni sita. Kono tagui ni tuite kuwasiku siritai kata wa senmon no bunpôsyo ni atararetai.

Utusikae no syurui

1. Dôsi ren'yôkei o motte meisi to suru

  Dôsi syûsikei Meisikei &
Dôsi ren'yôkei
Godan hana-su hanasi
Kamiitidan hazi-ru hazi
Simoitidan osore-ru osore
+ zyodôsi oya + sira-nu oyasirazu

Gensoku to site dôsi wa subete ren'yôkei de meisi ni nariuru ga, sita hutatu ni atehameru baai wa meisi ni suru no o tamerau.

 1. Moto no katati ga meisi de, mitibikidasi no kekka to site dôsi ga naritatu.

  uta-u (godan syûsikei)
  × uta-i (godan ren'yôkei)
  uta (meisi genkei)

 2. Hoka no kotoba to magireru ka, kotoba ga mizikaku narisugiru.

  mi-ru (kamiitidan syûsikei)
  × mi (kamiitidan ren'yôkei)

Tadasi, kumiawase no baai wa reigai no reigai atukai to nari, ue de ageta kotoba mo tukaeru.

waki (o) miru   ○ wakimi
utai + monku   ○ utaimonku

Dôsi o meisi to site tukau ni wa, "hanasu koto" "haziru koto" nado, ... suru koto o oginai bunsetu ni suru sikata ga yasasii ga, itazura ni nagatarasii insyô wa nuguenai. Rômazi no Nihongo to site wa, dôsi ren'yôkei de tometa katati no meisi o yori daitan ni tukaitai.

2. Keiyôsi gokan o meisi to suru

  Keiyôsi syûsikei Meisikei &
Keiyôsi gokan
Ku-gata aka-i aka
waru-i waru

Ku-gata keiyôsi o meisi ni utusikaeru. Dôsi no baai to tigatte, gokan nara nan de mo meisi to site tukaeru wake de wa naku, iro ya doai, hito nado o arawasu kotoba ni kagirareru. Sikasi, kono tagui wa kumiawaseru koto de gazen tukaimiti ga hirogaru. (2-2-3 Tasiawase no (iii) to (vi)

Keiyôsi de wa bunsetu zentai o meisi to site hatarakaseru utusikae ga taisetu de aru. Tatoeba, sigotoba no tikaku no mesiya no "sigotoba no tikaku", yoru osoku made asobu no "yoru osoku" nado ga sore de aru.

Kotoba hitotu no baai wa gokan o motte meisi to suru ga, bunsetu o meisi to site hatarakaseru baai wa ren'yôkei de tomeru. Bunsetu wa kotoba hitotu no utusikae to tigatte kotoba o erigonomi sinai tame tukaiyasui. Nao, bunsetu no utusikae wa dôsi de mo miukerareru ga, dôsi de wa kotoba hitotu no utusikae to wakete kangaeru hituyô wa nai.

3a. Bunsyô (no itibu) o meisi ni utusikaeru

(Aitu o) mite kure = mitekure
(Soko ni aru no o) motte koi = mottekoi
Ta so kare (wa) = tasogare (mukasimono)
Kore (o) miyo gasi = koremiyogasi (mukasimono)

Kono tagui wa, iimawasi ga sono mama meisi to natta rei de aru. Rômazi de no kakikata ni kimari wa naku, wakatigaki mo matimati na yô da ga, zisyo ni noru yô na kotoba wa hitomatome ni tuzuru no ga yokarô.

3b*. Sono hoka mo utusikaeru

Rômazi ni oite wa hitomatome ni sitai kotoba no turanari to iu no mo aru. Tatoeba, zyosi no "no" o hasande meisi to meisi ga kumiawaserare, hitotu ni matomatta kotoba wa hitomatome de kamau mai.

otoko no ko = otokonoko
yo no naka = yononaka
te no hira = tenohira
ti no ke = tinoke

Kanzi-kana de wa tan'onsetu no kotoba ga ikutu ka turanatte mo, meisi to zyosi de wa ateru mozi ga kotonaru (tumari, kanzi to kana) tame ni sahodo wakarizuraku wa nai. Rômazi de wa dore ni mo onazi mozi o ateru hoka naku, komagire wa zyosi to magirete wakarizurai. Rômazi de wa tango o yori ôkiku toraeru hituyô ga arô.

Kanzi-kana: Te no hira no ti no ke ga hiku.
Rômazi: Tenohira no tinoke ga hiku.

Kore to wa betu ni, kumiawaseta kotoba to kotoba no aida ni zyosi nado ga hasamari, imi o tuyometa dake no kotoba mo hitomatome de kamau mai.

aikawarazu: ai mo kawarazu = aimokawarazu

Koyû meisi nado de wa, yokosen o hasamu koto de bunsetu de wa naku hitotu no meisi de aru koto o simesu.

Sanzyusseiki-no-mori (kôen no namae)
Nippon-no-Rômazi-Sya (dantai)

Nao, Sibata Takesi Sensei wa yokosen o hanamu kakikata o kudoi to site kirai, sono mama naraberu no ga yoi to iu.

Tugi: Naimaze to Syôryaku
Mae: Mitibikidasi

Sanzyusseiki-no-mori

SnM > Rômazi no Bunpô > Utusikae