Sanzyusseiki-no-mori

Sakusei: 2001-09-28
Teire(3): 2003-03-03

2. Kotoba no kumitate

2-3. Mitibikidasi

Mitibikidasi ni wa, setubigo ya settôgo o tukete betu no kotoba o tukuru sikumi to, katuyô igai no sikata de hoka no kotoba o tukuru sikumi no hutatu ga aru.

Mitibikidasi no syurui

1. Settôgo o tukeru

Settôgo no atukai wa nayamasii. Settôgo no tuita kotoba o hitotuzuri ni sezu, yokosen o hasamu kakikata wa amata de mirareru ga, ippan no kata wa settôgo to iu to uyamaikotoba (keigo) o arawasu o- ya go- sika omoiokosanai yôsu de, sa- ya ka- nado wa wasuresararete iru. Kono tame yokosen o hasamu hasamanai no midare ga hanahadasii.

Wakatigaki tehazime (1-4) de nobeta tôri, settôgo to setubigo wa hitotuzuri ni suru no ga gensoku de aru.

Settôgo wa ôzappa ni wakeru to yottu aru.

 1. Kotoba no tyôsi o totonoeru ka, ikioi o tuyomeru.

  mi + yama = miyama
  ka + guroi = kaguroi
  sa + mayou = samayou

 2. Uyamaikotoba o tukuru.

  o + hanasi = ohanasi
  on + mi = onmi
  go + iken = goiken

 3. (Moppara wago keiretu de) imi o soeru.

  o + kawa = ogawa
  hito(tu) + nigiri = hitonigiri

 4. (Moppara kango keiretu de) imi o uragaesu.

  mu + setudo = musetudo
  han + seiryoku = han-seiryoku
  hi + genzituteki = hi-genzituteki
  hi + zyôsiki = hizyôsiki
  mi + kansei = mikansei

Kango keiretu no mitibikidasi de wa, settôgo o tukeru to moppara keiyô dôsi gokan ni naru. Tatoe ni hi-genzituteki o ageta ga, ippan no bunmyaku no naka de "hi-genzitu" to iu katati wa motiinai koto kara mo, kango keiretu mitibikidasi no kihon ga keiyô dôsi de aru koto ga sireru.

Wakatigaki wa settôgo ga imi no ue de hitoridati suru koto ga deki, hatuon no ue de mo kotosara ni tuyomeru baai ni kagitte yokosen o hasande mo kamawanai ga, gensoku wa hitotuzuri ni kaku. Yokosen o muyami ni hasanda bunsyô wa migurusii. Sore ga matimati de attari detarame de attari sureba naosara de aru.

2. Setubigo o tukeru

Setubigo no atukai mo nayamasii. Gensoku wa hitotuzuri ni kaku ga, hoka no gensoku ga sakinzite wakatu baai mo ari, doko ni omosi o oku ka de wakatigaki mo kotonaru.

Setubigo wa ôzappa ni wakeru to hutatu aru.

 1. Imi o soeru.

  watasi + ra = watasira
  okyaku + sama = okyakusama
  kaeri + sina = kaerisina

 2. Hinsi o tenzuru.

  uresi-i (keiyôsi)
     + ge = uresige (keiyô dosi)
     + sa = uresisa (meisi)
     + garu = uresigaru (dôsi)
  yoroko-bu (dôsi)
     -ba + si-i = yokorobasii (keiyôsi)
     -ba + si- + ge = yorokobasige (keiyô dôsi)
  hikaku + -teki = hikakuteki
  kiiro + i = kiiroi
  baka + rasii = bakarasii = baka rasii
  sinsetu + mekasu = sinsetumekasu = sinsetu mekasu

Keiyô dôsi gokan (to s-hen dôsi gokan) ga yôso to naru baai ya, kango keiretu no kumiawase no baai wa, sotira no ippan gensoku ga sakinzite, kirihanasite kaku no ga hutû de aru. Sikasi "bakarasii" no yô na kotoba wa, "baka rasii" to suru to hitotu no kotoba de wa naku, meisi + zyodôsi no bunsyô to magireru osore ga ari, setubigo no gensoku o sakinzuru no ga yokarô to omou.

Nao, koyû meisi ni setubigo (mata wa kotoba no kirehasi) ga tunagaru baai wa yokosen o hasamu.

Kyôto-rasisa to wa ....
Kokudô 322 gô-zoi no mesiya

Settôgo to setubigo wa kakikata ga midaregati de, wakatigaki no otosiana to ieru. Settôgo ya setubigo o tukaikonasereba bunsyô wa hikisimaru ga, sorera no atukai ni kansite wa kotosara ni yoku kangaete, matimati ni naranai yô ni totonoeru hituyô ga arô.

3. Narawasi no setubigo

Setubigo ni wa ue no kimari to wa betu ni, "Hamada San" ya "Ôita-ken" no yô na kakikata no kimari ga aru. Kore ni tuite mo toriageyô.

 1. Tonae (Keisyô)
  Namae to tonae wa kirihanasi, tonae no kasiramozi wa ômozi de arawasu.

  Hamada Masatosi Sama
  Morrie Si
  Meguro Kun
  Tokugawa Ieyasu Dono
  Sueyosi Kôiti Sityô
  Murayama Sôri

 2. Matiwari
  Todôhuken oyobi sityôson wa timei to tan'i o yokosen de tunageru. Sore igai de wa hitomatome ni suru.

  Kitakyûsyû-si Kokuraminami-ku
    Yugawasinmati 7 tyôme 23-7
  Ôita-ken Hita-gun Ôyama-mati
    Ôaza Mori Aza Sonoda 2222

  Tadasi amari ni nagatarasii timei wa wakatigaki no genzoku o motidasite kamau mai.

  Yamaguti-ken Simonoseki-si
    Hikosimadesizamuraihigasimati 4-2
    Hikosima desizamurai higasimati 4-2

  Hokkaidô wa reigai to naru ga, kore wa -dô o tunageta katati de koyû meisi o katatizukuru kara de arô.

4. Kumikae

Kumikae wa katuyô igai no sikata de kotoba o tukuru sikumi de aru. Koko de wa zyodôsiteki na hataraki o motu setubigo yôso no uti, toku ni taisetu na mittu o toriageru.

 1. Dôsi kateikei + -ru = Zihatu dôsi

    Genkei Zihatu (+ zyodôsi)
  Godan hana-su hanase-ru (hanasa-reru)
  sin-u sine-ru (sina-reru)
  i(w)-u i(w)e-ru (iwa-reru)
  Kamiitidan sinzi-ru sinzire-ru (sinzi-rareru)
  Simoitidan tabe-ru tabere-ru (tabe-rareru)

  Honrai no kotoba no imi ni zyodôsi no -(ra)reru, tumari ...suru koto ga dekiru no imi ga kuwawari, simoitidan dôsi o tukuru. Kamiitidan, simoitidan de wa ra-nuki kotoba to iwareru koto mo aru ga, godan dôsi ni kagiru hituyôsei wa doko ni mo miataranai. Musiro ra-nuki kotoba to iu kangaekata o mitomeru to, bunpô wa yori reigai no ôi mono ni naru.

 2. Dôsi mizenkei + -su = Sieki Dôsi

    Genkei Sieki (+ zyodôsi)
  Godan hana-su hanasa-su (hanasa-seru)
  sin-u sina-su (sina-seru)
  i(w)-u i(w)a-su (iwa-seru)
  Kamiitidan sinzi-ru sinzisa-su (sinzi-saseru)
  Simoitidan tabe-ru tabesa-su (tabe-saseru)

  Sieki no godan dôsi o tukuru. Kumitatekata wa zihatu dôsi to urihutatu da ga, kotira wa tada tan ni -(sa)seru no kudaketa iikata to sareru.

  -(ra)reru ni wa zihatu, kanô, ukemi, sonkei nado no tukaimiti ga aru ga, zihatu dôsi wa sono subete de totte kawareru wake de wa nai. Ippô sieki dôsi wa, tukaimiti ga -(sa)seru o tunageru baai to kanzen ni kasanaru. Ue no hyô de wa aete onazi kotoba o toriageta ga, kamiitidan - simoitidan de wa sukosi suwari ga warui to kanziru ka mo sirenai. Nan ni seyo, kotowari de wa kô naru to iu koto de aru.

-(ra)reru oyobi -(sa)seru wa zyodôsi no kawarimono to sare, arikata ga hoka no zyôdôsi to wa kotonaru. Kono tame, gakusya ni yotte wa kono hutatu o zyodôsi de wa naku, setubigo de aru to ronzite yuzuranai. Kono hutatu ni kagitte yori kanzen na dôsi o tukuru sikumi ga sonzai suru no wa omosiroi.

 1. Dôsi kara keiyôsi o mitibikidasu

  Godan dôsi kara keiyôsi o mitibikidasu ni wa, mizenkei ni keiyôsi o tukuru setubigo -sii o tunageru to yoi koto ga aru. Motiron, keiyôsi to site no seisitu o motenai dôsi de wa mitibikidasite mo imi o nasanai.

  ita-mu: ita-ma- + -sii = itamasii
  yoroko-bu: yoroko-ba- + -sii = yorokobasii
  wara-(w)u: wara-wa- + -sii = warawasii (?)
  kuya-mu: kuya-ma- + -sii = kuyamasii (?)

  Sita hutatu ga rizume ni dôsi kara mitibikidasita keiyôsi de aru.

Setubigo ni wa hinsi o tenzuru tame no mono ga sukunaku nai ga, sorera ga zyûbun ni tukaikonasarete iru ka to ieba, ôi ni utagawasii. Rômazi de wa tukaeru kotoba ga kagirareru ga, -sii no yô na tikara no aru setubigo o rizume ni atukaeru yô ni nareba, atarasiku kotoba o tukuru koto wa sahodo muzukasiku nai. Sore ga tukaeru kotoba ni naru ka dô ka wa, tukaite no omoikiri sidai darô.

Tugi: Utusikae
Mae: Kumiawase

Sanzyusseiki-no-mori

SnM > Rômazi no Bunpô > Mitibikidasi