Sanzyusseiki-no-mori

Sakusei: 2001-02-22
Teire(2): 2003-02-27

Hazime no kotoba

Rômazi wa kakiyasui ga yominikui to iwareru. Yominikui no wa, omo ni yomite ga rômazi de kakareta Nihongo ni naresitasinde inai kara de aru. Zizitu watasi nado wa Rômazi 1 mo Kanzi-kana 2 to onazi yô ni yomikudaseru. Tadasi, nozomasii Rômazi no bunsyô de areba to, tadasigaki wa tukenakereba naranai.

Nozomasii Rômazi o tazunesagasite mo, sore o miidasu no wa amari ni muzukasii. Kore wa, kakite ga Rômazi no tokutyô o sirazu, aruiwa sirô to mo kangaezu, Kanzi-kana to Rômazi de onazi bunsyô o kaku tame de aru. Naruhodo Rômazi ga kakiyasui hazu da. Kanamozi o yokomozi ni kakikaeru dake na no da kara. Kakite ga yomaseru doryoku o okotaru ga tame ni, ue de kakageta meidai ga umareta to itte yoi.

Kokoro aru kata ga rômazi de bunsyô o kakô to sureba, samazama na mondai ga kare o tumazukaseru. Tatoeba, gendai no kotoba wa kanzi no imi o arawasu tikara ni tayorikitta mono ga ôku, korera wa rômazi ni okikaeru to mattaku imi ga tutawaranai.

Mata, mukasi kara aru kihonteki na kotoba no hotondo ga, imi mo minamoto mo kotonaru onazi tuzuri no kotoba o motu. Kanzi-kana de wa, kanzi o huriwakeru koto de kotoba no tigai o arawaseta. Rômazi wa kono tedate ni tayorenai. De wa, ittai dô sureba yoi no ka?

Wakatigaki wa kononde toriagerareru wadai no hitotu de arô. Sikasi Nihongo wa kôtyakugo de ari, kussetugo to wa yoridokoro ga tigau. Tanzyun ni tango ni wakeyô to suru kokoromi ni wa, Nihongo o Laten-Geruman gengo no tagui to omoitigai site iru husi ga miukerarenai de wa nai.

Mazu Nihongo no naritati to arikata o kitin to toraeru hituyô ga aru. Sono ue de, bunpô o tadasiku siru hituyô mo arô. Bunpô o siranakereba, kari ni Rômazi no tokutyô o siriete mo, sore ni taisite nasu tedate wa aru mai. "Nihongo wa yokomozi ni naranai" to karukuti o tataku no wa, kono yô na katagata de aru. Bunpô o torae, zissen de tukaikonasu tikara o yasinaeba, onozu Rômazi no sugureta tokoro o nobasi, itaranai tokoro o oginaeru yô ni narô.

Rômazi no Bunpô de wa moppara bunpô o toriage tumabiraka ni situtu, Kanzi-kana no maniawase to site no Rômazi de wa nai "Rômazi no Nihongo" no nozomasii arikata o saguru.

Tugi: Rômazi no Hyô
Mae: Rômazi no Bunpô - Mokuzi

Kango keiretu no kotoba to iimawasi

Kango keiretu no kotoba wa Rômazi de arawasu to wakaranaku naru. SnM de wa Kango keiretu no kotoba o dekiru kagiri tukawanai yô ni sita ga, senmon yôgo nado itibu de wa yamu naku tukatta. Tensen o hiita kotoba wa pointa o ateru to Kanzi-kana o simesu. Mata, muri ni iimawasita kotoba ni mo tensen o hiki, Ippan no Kanzi-kana de motiiru kotoba o simesita. (Internet Explorer 5.5 - / Netscape 6- / Opera 7-).

Hasigaki

1 Rômazi
Rômazibun. Rômazi de kakareta Nihongo no bunsyô.

2 Kanzi-kana
Kanzi-kana-maziribun. Kanzi to kana de kakareta Nihongo no bunsyô.

Sanzyusseiki-no-mori

SnM > Rômazi no Bunpô > Hazime no kotoba