Sanzyusseiki-no-mori

Sakusei: 2004-07-30

99-siki wa arate no Hebonsiki ka

Rômazi ni wa amata no tuzurikata ga aru ga, sekai no gengo gakusya ga ukeireta no wa Nipponsiki datta. Nipponsiki no gendai hyôzyungo tuzuri de aru Kunreisiki wa 1937 nen ni Naikaku kunrei ni yotte simesare, 1989 nen ni Kokusai Hyôzyunka Kikô (ISO) ga kokusai kikaku to site mitometa. Kono kikaku wa dôzi ni Nipponsiki o genmitu honzi to site toriireta. 1885 nen ni Tanakadate Aikitu ga Nipponsiki o utidasite kara 104 nen. Hyôzyunka ni wa nagai tosituki ga hituyô datta.

Nipponsiki ga hyôzyunka no sitaziki ni natta no wa, kono tuzurikata ga On'ingaku riron ni motozuku sikumi de ari, yasasiku wakariyasuku, hokorobi ga nakatta kara de aru. Nipponsiki to wa tamoto o wakatu Hebonsiki wa, sore zitai de wa Nihongo no sikumi o setumei dekinai. Nipponsiki ni musubituke, Eigo no hatuon ni awaseta kawarimono o toraeru koto de setumei dekiru yô ni naru.

Kakusite 90 nendai hazime ni Rômazi wa Nipponsiki no nagare ni tabanerareta ka ni omoeta ga, sono noti hanareta mono ga atta. Sunawati Nippon Roomazi Kai (Kyôto) ga, 99-siki Rômazi to iu atarasii tuzurikata o utidasita. 99-siki wa Hebonsiki to onazi mondai o haramu. Karera wa "Kanzi-kana ga seisyohô de aru aida no daisyohô ni suginai" to iihiraku ga, daisyohô de areba Hebonsiki to onazi ayamati o kurikaesite yoi to iu koto ni wa naru mai. Kokorozasi o tomo ni suru Rômazi ronsya o togametateru no wa kokorogurusii ga, koko de wa 99-siki no mondai o akiraka ni sitai.

Rizume de toraekirenai 99-siki

Nipponsiki no tokutyô wa On'ingaku riron ni motozuite Gozyûon no sikumi ni sitagau koto de aru. Hyô wa itiritu de ari, gyô oyobi retu ga missetu ni karamiatte kumiagaru. Reigai wa issai sonzai sinai. Ippô 99-siki wa gyôretu no kumiawase to iu kangaekata ni tobosiku, gyô o hitotu hitotu toriagete atukau. Kono tame syubi ikkan sita hyô o motazu, mitôsi no warui tuzurikata ni natta. Gôyôon no hyô o mikurabereba akiraka darô.

Nipponsiki (Riron)
kwa kwi (kwu) kwe kwo
swa swi (swu) swe swo
twa twi (twu) twe two
nwa nwi (nwu) nwe nwo
hwa hwi (hwu) hwe hwo
mwa mwi (mwu) mwe mwo
rwa rwi (rwu) rwe rwo
gwa gwi (gwu) gwe gwo
zwa zwi (zwu) zwe zwo
dwa dwi (dwu) dwe dwo
bwa bwi (bwu) bwe bwo
pwa pwi (pwu) pwe pwo
99-siki (Genmitu)
kwa kwi kwu kwe kwo
swa swi swu swe swo
tsa tsi tsu tse tso
nwa nwi nwu nwe nwo
fa fi fu fe fo
mwa mwi mwu mwe mwo
rwa rwi rwu rwe rwo
gwa gwi gwu gwe gwo
zwa zwi zwu zwe zwo
dza dzi dzu dze dzo
bwa bwi bwu bwe bwo
pwa pwi pwu pwe pwo

Reigai wa sonzai suru no ka?

Gôyôon (w-gyô) no hyô no gyôretu wa, iu made mo naku, kaiyôon (y-gyô) hyô to onazi kumitate ni naru. Sunawati, Nipponsiki de wa -w- o -y- ni irekaereba kaiyôon no hyô ga naritatu. Kore wa tyokuon ni hanboin no yôon o tukeru to iu kana no seisitu o mosita kara de, y-gyô to w-gyô de wa gyô ga kotonaru dake da kara, onazi kumitate ni naru no wa atarimae darô.

99-siki mo kaiyôon ni kansite wa kihonteki ni Nipponsiki to onazi de aru. Kore wa 99-siki mo gensoku o mitometa koto no uragaki ni naru. Tokoro ga 99-siki de wa gôyôon o tyûsin ni huzoroi ga ôi. Naze darô ka.

Reigai wa oto no seriai o kakiwakeru tame de ari, kimoti wa wakaranai de wa nai. Sikasi, kihonteki na bubun ni ayamari ga aru no de wa nai ka. Tatoeba, 99-siki wa ファ, ホァ, フャ o kakiwakeru tame ni fa, hwa, fya de awarasu to iu ga, ホァ nado to iu oto wa Nihongo ni wa sonzai sinai. ァ o yôon de awarasu no wa kakikata no matigai de, kono oto o Rômazi de simeseba hoa ni naru. Nizyû boin de ari, hanboin wa hasamanai. Sore de mo hanboin da to iinuku no nara, sore ga zokusu gyô wa doko ka.

Boin i ga kosurete hanboin y ni kawatta no ga kaiyôon de aru. Sitagatte Kana de wa i-retu no kana ni y-gyô no yôon o tukete awarasu. Boin u ga kosurete hanboin w ni kawatta no ga gôyôon aru. Sitagatte Kana de wa u-retu no kana ni w-gyô no yôon o tukete awarasu. Oto to iu no wa kimama ni syôziru koto wa narazu, on'in ga harimeguraseta ami no naka ni ibasyo ga aru. Sosite, zissai ni tukau tukawanai wa betu to site, yoi kotowari wa arakazime sono zenbu o siraseru. Tanboin to hanboin no kakawariai o h-gyô no hyô (Nipponsiki) o tatoe ni toriagete setumei siyô.

Gyôretu A I U E O
A (haa) hai hau hae hao
Y (I) hya (hyi) hyu hye hyo
W (U) hwa hwi (hwu) hwe hwo
E hea hei heu (hee) heo
O hoa hoi hou hoe (hoo)

Gyôretu ga kasanaru bubun wa boin o tasiawasu tame, hanboin no gyô de wa tanboin ni, tanboin no gyô de wa tyôboin ni naru.

to iu wakariyasui kôsiki de arawaseru. y ya w no gyô wa hanboin no hoka ni tanboin mo sonzai suru ga, kore ga kosureta kara koso hanboin ni natta no de aru. Odoroita toki ni "Hyê" to koe o dasu koto ga aru ga, kore o ôgesa ni yarakasô to omoeba "Hiê" to boin ga hutatu ni wareru darô. Tanboin to hanboin no kakawariai wa dare mo ga hada de sitte iru.

Ue no hyô o mireba akiraka na yô ni ホア(ホァ) ga zokusu o-boin wa nizyû boin ni naru. 99-siki wa ホァ wa ァ da kara w-gyô darô to iu omoituki de hwa to sita no darô ga, w-gyô wa u-boin ga kosureta kekka to site syôziru oto de ari, buturiteki ni u kara sika syôzinai. a, e, o wa oto ga kosurenai izyô, hanboin ga hasamaru koto wa arienai. はぁ, ヘィ,ほぅ nado kakikata wa dô ni de mo naru ga, dono yô ni kakô ga otituku tokoro wa onazi de aru. Nizyû boin o kakiwaketai no nara zizyôhu o motiiru ga yoi. Sikasi 99-siki wa zizyôhu o sirizoketa no de wa nai ka. 99-siki wa kore o arawasu tedate o motanai.

Sara ni warui koto ni, 99-siki wa ファ ni fa o atehame, ホァ ni hwa o atehameru koto de, gôyôon no hyô o sokoneta. Kari ni ホァ to iu oto ga buruti hôsoku o dassite naritatta to site mo, sore wa gôyôon de wa nai no ga akiraka na no da kara, zissai ni sonzai suru tadasii h-gyô a-retu no oto ファ o osinokete hwa o nanoru koto wa dekinai. hwa no iti ni kotonaru oto hoa o magirekomaseru koto de, 99-siki wa gyôretu no gainen o motte orazu, baatariteki ni mozi o warihutta dake de aru koto o mizukara utiaketa. tsa, dza nado no reigai atukai mo subete kore to onazi de, tanzyun ni matigatte iru.

Somosomo tokusyuon no kakikata wa midaregati na no da kara, atarasii kana o mita baai wa, mazu sono kakikata ga tadasii ka o utagatte kakaru hituyô ga aru. 99-siki wa ue no kisokuteki na hyô o kakimidasu ga, kore ni akitarazu reigai no hyô o kuwaeru. Honrai wa hituyô no nai tuika de aru. Matigatta kakikata ni tumazuite sonzai sinai obake gyô o umidasi, kotowari o miusinatta no de wa setunai.

99-siki ni retu no gainen wa aru ka?

Itido reigai o mitomeru to atikoti de mondai o hikiokosu. Tugi ni 99-siki no k-gyô a-retu, h-gyô a-retu, t-gyô a-retu ga dô natte iru ka o mitai.

Bunrui Nipponsiki 99-siki
Tyokuon k-a h-a t-a k-a h-a t-a
Kaiyôon k-ya h-ya t-ya k-ya h-ya t-ya
Gôyôon k-wa h-wa t-wa k-wa f-a ts-a
Hukugô yôon k-wya h-wya t-wya - f-ya -

K-gyô a-retu wa Nipponsiki to 99-siki de onazi de ari, kore ga retu no kotowari de aru. Nipponsiki ga kono kotowari ni sitagatte dono oto mo kisokuteki ni atukau no ni taisi, 99-siki wa midare ni midareru. Ue de togameta seriai o atukau tame ni yamu o enai reigai o kuwaeta kekka da ga, h-retu wa h- to f- de yuragi, t-retu wa t- to ts- ni naru nado mozi no kumitate sura sadamaranai. Kuwaete 99-siki wa hukugô yôon to iu gainen ga naku, zissai ni tukau tukawanai wa betu to site, rizume ni mitibikidasu koto ga dekinai.

99-siki wa hatuon ni motozuku "Oto ni sitagatta Rômazi" de wa naku, "Kana mozi de dô kakru ka" ni motozuku Rômazi da to utai, "t-gyô i-retu no mozi da kara t to i de ti to kaki, t-gyô u-retu no mozi da kara t to u de tu to kaku, to iu kotowari ni yotte tadasii to sareru" to tumabiraka ni sinagara, Kana ni Rômazi ga turiawazu, mozi no kumitate mo sadamaranai. Reigai atukai o "Tuzuri to hatuon no kakawariai no kokusaiteki na ukeireyasusa" to kozitukeru no wa, tuzituma ga awanai.

Iu koto to nasu koto ga kotonaru no de wa senmonka wa ukeirenai si, ippan no kata mo wakaranai. Hebonsiki ga Eigo no on'in ni tikai to iu riyû de ち o chi to kaki, ティ ni ti o huru no to kangaekata wa onazi de aru. Somosomo 99-siki ga iu "kokusaiteki na ukeireyasusa" to wa Hebonsiki no koto de ari, zissai ni gôyôon no h-gyô ni f-, t-gyô ni ts- o motiiru nado Hebonsiki o toriireta. Hebonsiki wa oto tan'i de rihuzin na tuzurikata datta. 99-siki wa gyô tan'i de rihuzin na tuzurikata to iu dake no koto de, 99-siki ga arate no Hebonsiki to yobareru yuen de aru. Dotira ni mo tûziru no wa gyôretu no kumiawase o siranai koto de, Reigai ga zentai ni oyobosu warui hataraki o utikesu tedate o motanai koto de aru.

Sanzyusseiki-no-mori

SnM > Rômazi no Kakimono > 99-siki wa arate no Hebonsiki ka