Sanzyusseiki-no-mori

Sakusei: 2004-08-03
Teire: -

Rômazi no Kakimono

Saikin no Rômazi ni matuwaru yaya kuwasii kakimono o toriageru. Rômazi ni tuite aru teido no tisiki ga aru kata ga taisyô ni naru.

99-siki wa arate no Hebonsiki ka
99-siki no kangaekata no ayamati o togameru.

Hoka no kata no kakimono

Tatuokasiki
Kunreisiki Rômazi no kakikata. Tokusyuon o hukunda kakutyôhyô o simesu hoka, wakatigaki no sikata o yasasiku osieru.
Sanzyusseiki-no-mori

SnM > Rômazi no Kakimono